Piotr Bojarski

     Prof. dr hab. Piotr Bojarski
ul. Wita Stwosza 57, pokój 248
PL-80-952 Gdańsk

tel. +48 (0) 58 523 25 21

fax +48 (0) 58 341 31 75
e-mail: fizpb@ug.edu.pl

Badania

Początkowo zajmowałem się głównie zagadnieniami wyznaczania momentów dipolowych trans-styrenów w stanie podstawowym i wzbudzonym, ich wybranych własności fotofizycznych oraz niektórymi aspektami zjawisk depolaryzacji rotacyjnej i stężeniowej fluorescencji różnych molekuł w roztworach. Ten ostatni aspekt badań został uwieńczony obroną pracy doktorskiej n.t. "Mechanizm bezpromienistego transportu elektronowej energii wzbudzenia w dwuskładnikowych układach nieuporządkowanych".

Następnie nawiązałem kontakt naukowy z Profesorem Horstem Diehlem, kierownikiem Zakładu Biofizyki z Uniwersytetu w Bremie. W latach 1994, 1995 i 1999 uzyskałem stypendia Konferencji Niemieckich Akademii Nauk (1994) a następnie Niemieckiej Akademickiej Wymiany Naukowej (1995 i 1999) na pobyt w grupie Profesora Diehla (łącznie 20 miesięcy), gdzie oprócz kontynuacji dotychczasowej tematyki badawczej zajmowałem się badaniem metodami spektroskopowymi niektórych własności membran biologicznych oraz sond fluorescencyjnych stosowanych w takich membranach. W latach 2000-2002 współpracowaliśmy m.in. w ramach grantu NATO nad mechanizmem inkorporacji karotenoidów oraz niektórych leków przeciwnowotworowych do membran. Na przełomie 1995 i 1996 roku odbyłem kilkumiesięczny staż naukowy w Centrum Spektroskopii Fluorescencyjnej na Uniwersytecie w Baltimore, gdzie zajmowałem się obliczeniami numerycznymi i programowaniem a także zapoznałem się z aparaturą tamtejszego zespołu. Duża część mojej dalszej działalności naukowej poświęcona została zagadnieniom prostego i powrotnego bezpromienistego transportu energii wzbudzenia, jej pułapkowania przez doskonałe bądź niedoskonałe pułapki energii w roztworach ciekłych i matrycach stałych, która to tematyka stanowiła podstawę mojej pracy habilitacyjnej.

Nieocenioną pomoc w moich badaniach wnoszą koledzy z kraju i zagranicy. Prace z Dr. L.Kułakiem z PG dotyczą głównie ilościowej analizy procesów transportu energii wzbudzenia w układach jedno i wieloskładnikowych za pomocą modeli teoretycznych oraz symulacji Monte - Carlo. Prace wykonane do tej pory z Dr H.Grajek, dotyczą badania stężonych fluoryzujących roztworów flawomononukleotydu (FMN) w matrycach alkoholu poliwinylowego. FMN jest obiektem dużego zainteresowania ze względu na swoje funkcje biologiczne zaś od strony fizycznej tworzy interesujący układ w którym wpółistnieją praktycznie jedynie monomery i dimery (układ dwuskładnikowy). W naszych pracach wytłumaczylismy obserwowane zmiany stężeniowe takich charakterystyk jak widma absorpcji, fluorescencji czy wydajność kwantowa obecnością luminezujących dimerów tego związku, transportem energii między monomerami a dimerami oraz efektem niejednorodnego poszerzenia poziomów energetycznych. Na podstawie przeprowadzonej analizy oraz symulacji Monte - Carlo wyznaczyliśmy m.in. po raz pierwszy wydajność kwantową fluorescencji oraz anizotropię emisji dimeru FMN. Może mieć to znaczenie praktyczne, gdyż według ostatnich doniesień to właśnie dimer FMN odpowiada na zjawisko fotorecepcji w niektórych organizmach. Obecnie przy współpracy z Prof. I.Gryczyńskim (University of North Texas) oraz Dr. L.Kułakiem opracowujemy analizę dalszych wyników w tym układzie dla zaników natężenia fluorescencji oraz zaniku anizotropii emisji FMN.

Kontynuuję także moją współpracę z moim mistrzem naukowym, Prof. A.Kawskim, w wyniku czego powstał w ostatnich latach szereg publikacji poświęconych badaniom związku Kennarda-Stepanowa między widmami absorpcji i fluorescencji a także niektórych jego uogólnień, określeniu niektórych własności fotofizycznych molekuł PRODANU i jego pochodnych, badaniu zjawiska depolaryzacji rotacyjnej fluorescencji oraz badaniu własności fotofizycznych pochodnych dimetyloaniliny wykazujących dualną fluorescencję.

W ostatnim okresie czasu zająłem się także badaniami nad przekazywaniem energii wzbudzenia w ośrodkach częściowo uporządkowanych (jednoosiowo uporządkowane polimery). W toku tych badań wspólnie z moimi doktorantami i współpracownikami opisaliśmy po raz pierwszy ilościowo i jakościowo mechanizm przekazywania energii w takich układach, wytłumaczyliśmy m.in. bardzo słabą depolaryzację światła fluorescencji w układach uporządkowanych drobin wydłuzonych, objaśniliśmy zjawisko repolaryzacji fluorescencji w paśmie akceptora w układzie uporządkowanym przy jednoczesnej depolaryzacji fluorescencji akceptora w układzie nieuporządkowanym. W ramach tego tematu została obroniona jedna praca doktorska zaś druga jest na końcowym etapie redakcji.

Ostatnio we współpracy z Profesorami Ignacym oraz Zygmuntem Gryczyńskimi a także Prof. J.Borejdo z University of North Texas podjąłem także badania kierunkowej emisji z nanowarstw barwnika rozprowadzonych na nanowarstwach metalicznych (tzw. zjawiska SPCE, Surface Plasmon Coupled Emission).

Dydaktyka

Ostatnia aktualizacja: 03.01.2015 godzina 10:30