Aleksander Kubicki

     dr hab. Aleksander Kubicki prof. UG
ul. Wita Stwosza 57, pokój 243
PL-80-952 Gdańsk

tel. +48 (0) 58 523 25 12

fax +48 (0) 58 341 31 75
e-mail: A.Kubicki@ug.edu.pl

Badania

  • fotofizyczne procesy wewnątrzmolekularne zachodzące w molekułach wieloatomowych z jednym lub wieloma wiązaniami etylenowymi (pochodne stilbenu, difenylopolieny) oraz ich oddziaływanie ze środowiskiem (wpływ lepkości i polarności rozpuszczalnika na procesy wewnątrzmolekularne). Procesy te to: wewnątrzmolekularne przeniesienie ładunku, fotoizomeryzacja, relaksacja oscylacyjna, solwatochromizm, depolaryzacja rotacyjna,

  • właściwości fotofizyczne molekuł z pierścieniami heterocyklicznymi po wzbudzeniu jedno- i dwufotonowym.

Aparatura

  • źródła światła wzbudzającego (lampy łukowe, lampy impulsowe, lasery, optyczny generator parametryczny),

  • detektory (fotopowielacze, fotodiody, CCD, kamera smugowa),

  • układy elektroniczne do przetwarzania sygnałów (przetworniki analogowo-cyfrowe, przetworniki częstotliwość-napięcie, przetworniki cyfrowo-analogowe, interfejsy GPIB, USB, wielokanałowe analizatory amplitudy, przetworniki czas-amplituda, dyskryminatory stałofrakcyjne, kontrolery temperatury),

  • elementy wykonawcze (silniki krokowe, sterowniki, enkodery, indeksery),

  • oprogramowywanie aparatury.

Dydaktyka

  • ćwiczenia: podstawy fizyki, I, II, III i mgr pracownie fizyczne,

  • ćwiczenia do wykładów specjalistycznych i monograficznych,

  • wykłady specjalistyczny i monograficzny nt aparatury i metod badawczych luminescencji.

Ostatnia aktualizacja: 03.01.2015 godzina 10:30